Bouw- & dakdekkersbedrijf Eerko Slagter BV zet zich in om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Met deze privacyverklaring bevestigen wij dat we persoonsgegevens verwerken conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouw- & dakdekkersbedrijf Eerko Slagter BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Bouw- & dakdekkersbedrijf Eerko Slagter BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te kunnen bellen, e-mailen of per post aan te schrijven, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • goederen bij u af te leveren en werkzaamheden uit te voeren
 • het afhandelen van uw betaling
 • het voeren van een verplichte bedrijfsboekhouding

 
Geautomatiseerde besluitvorming

Computerprogramma’s of -systemen kunnen besluiten nemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  Het gaat soms over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.
Bouw- & dakdekkersbedrijf Eerko Slagter BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bouw- & dakdekkersbedrijf Eerko Slagter BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • voor- en achternaam: 7 jaar wegens wettelijk verplichte bewaartermijn
 • adresgegevens: 7 jaar wegens wettelijk verplichte bewaartermijn
 • telefoonnummer: 2 jaar voor eventuele nacontrole/garantie
 • e-mailadres: 2 jaar voor eventuele nacontrole/garantie

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouw- & dakdekkersbedrijf Eerko Slagter BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijv. leveranciers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouw- & dakdekkersbedrijf Eerko Slagter BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouw- & dakdekkersbedrijf Eerko Slagter BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door applicaties waar uw gegevens in voorkomen softwarematig te beveiligen (met wachtwoorden en een up-to-date virusscanner en firewall) en ruimtes waar computerapparatuur staat en/of uw gegevens op papier kunnen voorkomen adequaat af te sluiten tegen onbevoegde toegang.

Gegevens die op de website worden verzameld

De website van Bouw- & dakdekkersbedrijf Eerko Slagter BV maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
In de cookies die op www.eerkoslagter.nl worden verzameld staan geen gegevens waarmee uw woonadres of andere persoonlijke gegevens herleidbaar zijn. Wij meten alleen hoeveel bezoekers er wanneer op welke pagina zijn geweest. Dit heeft tot doel de website te verbeteren.
Als u dat wenst, kunt u ervoor kiezen om zich via uw internetbrowser af te melden voor cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek indienen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eslagter10@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Bouw- & dakdekkersbedrijf Eerko Slagter BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Contact

Als u de indruk heeft dat uw gegevens bij ons niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. De functionaris Gegevensbescherming is dhr. E. Slagter. U vindt de contactgegevens op de contactpagina.